4 æiuolaikini÷ informacini÷ technologij÷ galimyb”s teikiant psichologin“ pagalb–